Comodo SSL
امتیاز موضوع:
  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خلاصه کتاب معروف Ace on the river
#1
این چکیده کتاب معروف Ace on the river نوشته Barry Greenstein بازیکن حرفه ای و میلیونر پوکر و برنده دهها تورنمت بزرگ جهانی است. توجه داشته باشید که من فقط مطالبی که به نظر خودم مهم بود را نت برداری کردم و برخی پاراگرافهای طولانی را خودم خلاصه کرده ام تا فقط مفهوم باقی بماند. ضمنا ذکر این نکته هم مهم است که تعداد زیادی از این جملات، مخصوص بازیهای واقعی و حضوری است و در بازیهای آنلاین و غیر پولی ممکن است کاملا برعکس هم باشد!!

A successful Poker player looks for any flaws in his opponents and uses it as motivation to beat them out of their money.
بازیکن پوکر موفق، به دنبال ضعفهای حریف می گردد و از آن ضعفها به عنوان سلاحی برای گرفتن پول او استفاده می کند.

The player who wins the pot, should let his opponents win the argument.
کسی که در حال بردن است، باید اجازه دهد بازنده ها در بحث و درگیری لفظی پیروز باشند

If you play at two different places and usually win at one place but lose at the other, keep playing where you win, even you think game is better at the other place.
اگر در دوجای مختلف بازی میکنید و در یکی بیشتر برنده هستید و در دیگری بیشتر بازنده، در اولی بازی کنید، حتی اگر بازی در دومی بیشتر لذت داشته باشد

Anything happen bad during the game, You will have to keep your composure and play on.
هر اتفاقی که در حین بازی بیافتد، آرامش خود را حفط کرده و بی خیال به بازی ادامه دهید

You don't need to prove you are the best. to make money, you just need to find some people who play worse than you do.
لازم نیست ثابت کنید که شما از همه بهترید، برای برنده بودن کافیست رقیبانی را پیدا کنید که از شما بدتر بازی می کنند!

If you think about the value of the chips and the money, you can't be a good poker player.
اگر در حین بازی به ارزش ژتونها و پول فکر میکنید، نمی توانید بازیکن خوبی باشید

If you are tired, go and sleep. show up for play only when you are rested. for same reason, try to play with tired players. the best time is after midnight or after working hours. but remember, you must be really rested and ready to play, thats your advantage!
اگر خسته هستید، بروید استراحت کنید. فقط زمانی بازی کنید که حسابی استراحت کرده اید و سعی کنید با بازیکنان خسته بازی کنید. بهترین زمان نیمه شب و بعد از ساعات کاری است. اما توجه داشته باشید که شما باید سرحال باشید چون این برگ برنده شماست

It's better to go to poker rooms, when you know the other players on the table may be tired and sleepy. For same reason, don't play when you are tired, especially when two or more new rested players join the table.

Don't play too tight and predictable when you are on short money. play your game. you might go broke quickly, but if you double up, you may be on your way to a big win.
وقتی ژتون کمی برایتان باقی مانده، خیلی سفت و مقرراتی بازی نکنید. بازی خودتان را بکنید و قبول داشته باشید که ممکن است کاملا ببازید ولی اگر با یک آل این دوبرابر بشوید، ممکن است برنده مقدار خیلی بیشتری بشوید

If a game is far lucrative than usual, a good player will not quit, especially if he is winning.
اگر بازی که در آن هستید خیلی پر منفعت است، اگر بازیکن خوبی باشید هیچ وقت از آن خارج نمی شوید

when a good player is losing, he dosn't shut his brain off by using alcohol.
بازیکن خوب وقتی در حال باخت باشد، مغزش را با الکل خاموش نمی کند

winnjng players have a memorized basic strategy. they also remember what worked and what didn't. they have a mental catalogue of every oppenent's playing style and idiosyncrasies.
بازیکنان خوب، استراتژی شروع هر بازی را میدانند، همچنین به خاطر میسپرند که چه عملی موفق بود و چه حرکتی درست نبود، آنها در ذهنشان یک پرونده از شخصیت و نوع بازی هر بازیکن درست میکنند

winning players are able to formulate strategies and alter them when they are not working.
بازیکنان برنده، استراتژی های فرمول بندی شده مختلفی بلد هستند و هر کدام کار نکند، آنها را عوض می کنند

Find the "Steam point" of each opponent. when you realize a player reaches his steam point, then you can call him down much more than you normally would.
نقطه جوش هر بازیکن را پیدا کنید! وقتی متوجه شدید که بازیکنی به نقطه جوش رسیده است می توانید به تعداد بیشتری ریزهای او را کال کنید

If you are serious about making money, don't put yourself in situations where you can lose a lot and win a little. Don't play only to get even, and avoid trying to win a little more to get to a round number.
اگر واقعا می خواهید همیشه برنده باشید، هیچوقت خود را در وضعیتی قرار ندهید که مقدار زیادی از ژتونهایتان را برای بردن مقدار کمی ژتون به خطر بیاندازید. هیچوقت برای این بازی نکنید که به پول اولیه برگردید و هیچ زمان نخواهید آنقدر بازی کنید که به مبلغ معینی برسید

If you are winning, you should keep playing until you lose some money back. the only time you should set a limit on how much you can win, is when it would jeopardize the future games for any reason. Also it is good to quit if you are playing in a no limit game and are afraid to be aggressive enough to gamble when necessary.
اگر در حال برد هستید، باید آنقدر بازی کنید تا مقداری از پول برده را ببازید. تنها زمانی که میتوانید مشخص کنید بیشتر از حد معینی برنده نباشید، زمانی است که با بردن بیش از حد موجب شوید بازیهای بعدی انجام نشود . یک استثنای دیگر آن است که مقدار زیادی ژتون داشته باشید و جرات بازی تهاجمی را از دست داده و احتمال باخت همه ژتونهایتان وجود دارد

If you can win a big pot every 33 hands (3 win in 100 hands), then you are a good player. Even in that case, you have to prepare to lose 200 big hands before you win again.
اگر از هر 33 دست یک بار بتوانید یک برد بزرگ داشته باشید، شما به عنوان بازیکن خوب شناخته می شوید. حتی در آن حالت نیز ممکن است شما قبل از رسیدن به برد بعدی، 200 بار ببازید که با توجه به آمار، در ادامه بازی جبران خواهد شد

Handling adversity is a key component of being a good poker player.
مدیریت دوران بدبختی و بی پولی، شاه کلید موفق شدن در بازی پوکر است

Many more hands are playable in late position than early position because there are fewer chances of having a good hand out against you among the players left to act.Also you will usually have the advantage of acting after your opponents in subsequent betting rounds.
هنگامی که ته دست (دیلر) هستید، کارتهای بیشتری قابل بازی کردن هستند تا هنگامی که در سر دست هستید. چون میتوانید بررسی کنید که هر بازیکن چگونه بازی می کند و چه کارتهایی میتواند داشته باشد و چه کارتهایی هنوز باقی مانده اند. همچنین در این حالت شما در حالت شرطهای پیاپی در موقعیت برتر هستید

If you flop a flush or straight draw with no other ways of winning, you are approximately a 2 to 1 underdog.
اگر در فلاپ احتمال استریت یا فلاش برای شما رو شد، و احتمال برد با حالت بالاتر وجود ندارد، در این حالت شما به احتمال 2 به 1 خواهید باخت (قابل توجه برخی از دوستان شاکی) ب

A big pocket pair against small pocket pair is slightly more than a 4 to 1 favorite to win the hand.
یک پاکت بالا در مقابل یک پاکت پایین، به نسبت 4 به 1 احتمال برد دارد

If you have a pocket pair, you are around 7.5 to 1 underdog to flop a set.
اگر پاکت در دست دارید، به احتمال 1 به 7.5 در فلاپ کارت سوم را خواهید دید

Based on mathematics, we should expect on average, that one player will win eight hands in row over the course of 320 hands.
بر اساس ریاضیات، باید انتظار داشته باشیم که یک بازیکن در هر 320 دست، هشت بار بطور پیاپی و متوالی بهترین دست را داشته باشد و برنده باشد

Do not play with small hands against several agressive opponents, even if you make the hand, there is no guaranty they don't fold your raise or maybe they have made better hands.
با کارتهای کوچک در مقابل چندین حریف مهاجم بازی نکنید، حتی اگر دست خوبی درست شده باشد، معلوم نیست آنها شما را مجبور به فولد نکنند و یا دست بهتری از شما نداشته باشند

At the heart of poker game theory as it applies to playing poker, is the concept that if you occasionally bluff, people will have to pay you off on your good hands.
قلب تئوری و مفهوم پوکر این است که وقتی کمتر بلاف بزنید، بازیکنان مجبور می شوند برای دستهای خوب شما پیش از رو شدن همه برگها پول پرداخته و سپس بروند

Important parameters at bluffing:
- the amount that will be gained by a successful bluff.
- the cards in your hand that your opponent would need to make a good hand.
- if the oppnent is short of money and dosen't have anymore to rebuy.
-If the opponent doesn't want to call with a weak hand and look stupid in front of a friend.
-in tournaments, it is easier to bluff right before a tournement break or when there is a money increase for the next payout spot and the opponent is short on chips.
پارامترهای مهم بلاف زدن:
-مقدار ژتونی که با یک بلاف موفق به دست میاورید و مقداری که در صورت عدم موفقیت خواهید باخت و نسبت آنها
-کارتهایی که در دست شماست و تصور میکنید که حریفتان به آنها احتیاج دارد تا دستش کامل شود
-زمانی که حریف نمی خواهد با دست ضعیف کال کند تا در مقابل دوستانش ضایع نشود
-در تورنمنت ها، بلاف درست قبل از برک و یا هنگامی که به نقطه تصاعد پخش جوایز رسیده باشید، آسانتر است

Buying in at minimum limit is better than higher buy-ins.
شروع بازی با حداقل ژتون ممکن معمولا بهتر از شروع با حداکثر است

Play the same hand differently against different opponents or under different circumstances.
یک دست خاص را در مقابل بازیکنان مختلف و یا در شرایط متفاوت، به روشهای مختلف بازی کنید

If you have a good hand, It is usually preferable to bet than to check to set a trap.
اگر دست خوبی به دست آورده اید، بهتر است شروع به بالا بردن شرط کنید تا این که یک تله بسازید و شاید خودتان در آن بیافتید

If you don't have a very good hand or draw, fold at the earliest opportunity.
اگر دست خیلی خوبی ندارید و یا احتمال به دست آوردن کارتهای برنده کم است، در اولین فرصت فولد کنید

Recognize scary cards that may allow you to bluff your opponent.
کارتهایی که ممکن است به شما اجازه میدهد بلاف زده و بازیکنان حریف را بترساند بشناسید

the best time to bluff raise is Turn, specially when you have a draw.
بهترین زمان برای افزایش شرط به صورت بلاف، در ترن (کارت چهارم) است مخصوصا وقتی احتمال دارد کارت مورد نیاز شما بیاید

*When you are playing with a single opponent and you have a flush or strait draw on flop, CALL at flop and Check-Raise the turn. because in that case many players who are waiting for their odds, will fold.
وقتی در مقابل یک حریف تکی بازی می کنید و فلاش یا استریت در فلاپ دارید، در فلاپ کال کنید و در ترن اگر طرف ریز کرد، چک کنید، چون معمولا در این زمان اگر طرف هنوز دستی نساخته باشد، با افزایش شرط از سمت شما فولد می کند

On later streets, Visualize your opponents possible hands and bet in accordance with logical possibilities.
در ترن و ریور، دستهای احتمالی که هر حریف ممکن است داشته باشد را بررسی کرده و بر اساس نتیجه به دست آمده بت کنید

*when you have the top pair on the river and playing with a single tight player and it's your turn to act, you bet first to make him fold with weak hand or about his future act to blind raise.
هنگامی که یک پر بالا در ریور دارید و در مقابل یک بازیکن مقرراتی و سفت بازی میکنید و نوبت شماست که کاری انجام دهید، ابتدا بت کنید تا شاید فولد کند و یا لااقل جلوی افزایش نامعقول شرط از سمت او را بگیرید

* the best tactics when opponent...
extreme loose play : loosen your standards and reraise frequently
excessive value betting: Raise when you can beat a value bet; raise-bluff more on the river.
frequent check-raising: Bet normally, except you want a free card and confident you will be check-raised.
Antagonizing opponent: ignore him and try to play well.
بهترین تاکتیک وقتی حریف....
با هر دستی بازی میکند: شما هم کمتر سفت بازی کنید و بیشتر افزایش شرط بدهید
در ریور به مقدار خیلی زیادی شرط می گذارد: اگر از عهده اش بر میایید، افزایش دهید، مخصوصا در ریور بیشتر بلاف بزنید (در حالت دونفری) م
مدام روی چک شما ریز میزند: به صورت عادی شرط بگذارید به غیر از زمانی که منتظر کارت برنده هستید و مطمئنید در صورت چک به هر حال ریز می کند
بی ادبانه برخورد می کند: به او بی محلی کرده و بازی خودتان را بکنید

** Record your winning and loosing days. also record the ways you made bad decision and lost, then after a while you will figure out your weakness.
روزهایی که برنده و بازنده بودید را یادداشت کنید، همچنین اشتباهات خود را در جایی ثبت کنید تا پس از مدتی متوجه نقطه ضعف خودتان بشوید

پاسخ
 سپاس شده توسط shaahin ، saeed_zer0 ، tatepito ، PouYa.ebi ، hoo ، عطا لیلاج ، shahryar ، MAEEA90 ، armin2gf ، bbabareza ، Onelliott ، BZPH ، saeedfalahzadeh ، No.1 ، nima_daspacholofti ، king-ale ، poker_star ، B3N ، McArthur ، mohammad reza ، mm2k ، nariman852 ، AbarEnsan ، reza.m ، arash66 ، naserii ، moj65 ، phoenix25 ، RezAce ، ReneDecartes ، masoud768 ، alireza1360 ، sajjad95
#2
کی بریم وگاس
من دیگه حس میکنم بازیم خیلی خوب شده

ممنون
پاسخ
#3
مرسی . نکات خوب و آموزنده ای بود . هر چند هر کسی که بازی رو کامل یاد گرفته باشه استراتژی خودش رو خواهد داشت در بازی
پاسخ
#4
عالي بود - درود سروش عزيز
پاسخ
#5
alii vase herfeiy ha valy vase amatora na
پاسخ
#6
با سلام و درود به تمامی اعضا سایت
سروش جان خیلی اموزنده بود
من تازه عضو سایت شدم
هنوز کل مطالب رو نخوندم ولی میخوام حتما راجع به یه سری موضوع مخصوصا چگونه raise بدهیم در flopو turnو ... باهاتون تبادل نظر کنم
من خودم حدوده 3ساله که پوکر بازی میکنم ولی اصلا بازی های online قبول ندارم
فقط به جاهای خاصی در تهران میرم
اصولا خیلی بلوف میزنم که این اواخر باعث باخت های سنگین شده ام
میخواستم که با تبادل افکار اطلاعات علمی پوکر خودم رو بالا ببرم
با تشکر
پاسخ
#7
درور soroosh جان
میشه لطفا خود کتاب یا لینک دانلودشو تو سایت بزاری
ممنون میشم
پاسخ
#8
کد:
http://www.4shared.com/office/H9gCIIuJ/Barry_Greenstein_-_Ace_On_The_.html
پاسخ
#9
من این کتاب رو چند سال پیش خوندم، ولی یکی دو تا جمله کلیدی ازش تو ذهنم هک شده که دوست دارم به اشتراک بگذارم
1. you don't want to play with better players than you, unless you want to improve your game.
نکته خیلی مهمی هست. وقتی سر یه میز نشستید و می بینید همه بازیکن های به اصطلاح regular یا reg هستند هیج دلیلی نداره به بازی ادامه بدید. سعی کتیذ بازیکن ها رو با توجه به قدرتشون رنگ بندی کنید مثلا من reg ها رو قرمز می کنم و فیش ها رو سبز.

2. Don't try to reach round numbers in a session or day.
جمله دقیقش یادم نیست ولی شبیه همین بود. بار ها برام اتفاق افتاده که روز خوبی داشتم و مثلا تو حسابم 380 دلار بوده. و با اینکه دیگه خسته بودم به خودم گفتم خوب 20 تا دیگه ببرم که رند شه و با یکی دو تا اشتباه یا بد بیاری نشده و افتادم رو تیلت و همه bankroll ام رو باختم.

3. The player who wins the pot, should let his opponents win the argument
این در خلاصه آقای سروش هم بود. نکته مهمی ه. مثلا اگر از یکی یه پول گنده ببرین و آخرش براش تایپ کنید stupid donkey این می ره تو ذهن طرف. برا خودتون دشمن می سازید. طرف یه وقت دیگه تلافی می کنه.
پاسخ
 سپاس شده توسط tatepito ، RezAce ، zahir ، sajjad95
#10
سپاس سروش جان....
فکر می کنم خیلی خلاصه گفته شده...اگه براتون مقدوره تعدادی از اعضا سایت را گلچین کنید و قسمتی از کتاب را برای ترجمه در اختیار بگذارید. بعد از جمع بندی به عنوان بک مرجع در سایت قرار بدید
پاسخ
#11
(2012/08/10، 05:04 PM)boy_teh نوشته است: با سلام و درود به تمامی اعضا سایت
سروش جان خیلی اموزنده بود
من تازه عضو سایت شدم
هنوز کل مطالب رو نخوندم ولی میخوام حتما راجع به یه سری موضوع مخصوصا چگونه raise بدهیم در flopو  turnو ... باهاتون تبادل نظر کنم
من خودم حدوده 3ساله که پوکر بازی میکنم ولی اصلا بازی های online قبول ندارم
فقط به جاهای خاصی در تهران میرم
اصولا خیلی بلوف میزنم که این اواخر باعث باخت های سنگین شده ام
میخواستم که با تبادل افکار اطلاعات علمی پوکر خودم رو بالا ببرم
با تشکر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چکیده کتاب معروف Super System1 قسمت اول Soroosh 7 16,943 2016/05/19، 01:01 AM
آخرین ارسال: thief2142

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان